سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث 
محقق 
1375/07/01 
1382/07/01 
علمی،پژوهشی 
همکاری 
موسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث 
رئیس کتابخانه تخصصى 
1382/07/01 
1383/07/01 
اجرایی 
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
مدیر دفتر همکاری های علمى 
1382/07/01 
1383/07/01 
اجرایی 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث قم 
مدیر آموزش دانشکده 
1384/07/02 
 
اجرایی 
همکاری 
دانشکده علوم حدیث قم 
مدیر آموزشهای آزاد 
1385/07/01 
 
اجرایی 
تدریس 
مرکز تخصصی حدیث حوزه 
مدرس 
1385/07/03 
1386/07/01 
--- 
تدریس 
دانشکده اصول دین 
مدرس 
1385/07/01 
1386/07/01 
--- 
تدریس 
دانشکده علوم حدیث شهر ری 
مدرس 
1385/07/01 
1386/07/01 
--- 
تدریس 
مدرسه شهیدین 
مدرس 
 
 
---